Algemene voorwaarden

Keep Moving Consultancy hanteert Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en zijn aangepast per 1 maart 2023.

 

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende Vitaliteit & Gezondheid vanbinnen én buiten. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Vitaliteit & Gezondheid vanbinnen én buiten; fitness, training(en), massage en coaching activiteiten. Vitaliteit & Gezondheid: een op lichamelijke, geestelijk, fysiologisch, mentaal en/of geestelijke gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Vitaliteit & Gezondheid.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Vitaliteit & gezondheid, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

 

Artikel 3 Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.

3. Het aanbod omvat ten minste:                                                                                                                                                     

 • De vermelding van de mogelijkheid om de ruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
 • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • De kosten voor het lidmaatschap en/of abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • Op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
 • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • De periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
 • Het (huishoudelijk) reglement.
 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

 

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van een activiteit in de Keep Moving Vitality Club.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

 • Een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
 • Een Overeenkomst van langere duur. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
 • De Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de Keep Moving Vitality Club activiteiten.
 • Het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de activiteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 1. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschap/abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschap/abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra lidmaatschap/abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 4. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
 • De Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • De Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende lidmaatschap/abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende lidmaatschap/abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

 1. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 3. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Smallgroup en Personal training te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

 

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschap/abonnementsgeld terugbetaald.

 

Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 Betaling

 1. De verschuldigde lidmaatschap/abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van €1.000.000 per geval.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

 

Artikel 14 Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
 • De totstandkoming van Overeenkomsten of,
 • De uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (degeschillencommissie.nl).
 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 2. Een geschil dient binnen twee maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

 1. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden.
 2. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 3. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.